Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Palangos miesto savivaldybė  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB)  (toliau – BDAR). Šiame pranešime rasite informaciją apie tai kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Duomenų valdytojas: 

Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, el. p. [email protected], tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas: 

nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. 

Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi Palangos miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

  • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūną, el. p. [email protected], tel. (8 460) 34141.
  • Jeigu asmuo nesutinka su Palangos miesto savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected].
  • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainė